Raport de activitate

Raport de activitate

Declaratie anexa la intocmirea situatiilor financiare anuale 2020

Conform OMFP 1802, pct. 576, alin(1), (2), pct. 468 lit. a),d) si e) si pct. 491 alin. (2) lit. c):

1.POLITICI CONTABILE:

1. Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea îsi va continua în mod normal functionarea în viitorul previzibil;

2. Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleasi regului, metode,norme, privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea în contabilitate a elementelor

patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informatiilor contabile.

3. Principiul prudentei: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute pâna la data închiderii exercitiului financiar; s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale si au fost facute ajustari de valoare tinând seama de toate deprecierile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influentat

rezultatul financiar;

4. Principiul independentei exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data încasarii sumelor, respectiv, data efectuarii platilor;

5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale;

6. Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere corespunde cu cel de închidere;

7. Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensari între venituri si cheltuieli, ori între active si pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative: Situatiile financiare sunt întocmite îsi exprimate în lei;

Cheltuielile cu reparatia sau întretinerea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active, ele au fost recunoscute în contul de profit si pierdere la data efectuarii lor, în timp ce cheltuielile efectuate în scopul îmbunatatirii performantelor tehnice au fost capitalizate si amortizate pe perioada ramasa. Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achizitie). Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO (primul intrat, primul iesit). Conturile de creante si datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv, de plata. Provizioanele sunt recunoscute în bilant atunci când apare pentru Societate o obligatie legala sau constructiva, legata de un eveniment trecut si este probabil ca în viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice pentru a stinge aceasta datorie.

Societati afiliate: Nu este cazul

Dividendele sunt recunoscute ca datorie în perioada în care este aprobata repartizarea lor.

2.Nu exista angajamente financiare, garantii sau active si datorii contingente neincluse in bilant, nu exista angajamente privind pensiile si entitatile afiliate sau asociate;


3.Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.

4.Informatii privind achizitiile propriilor actiuni:

a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile

b) La 31 dec 2020, PATRIMONIUL  era de 200.lei din care varsat 200

c) Numarul de actiunilor emise (parti sociale):.

 Valoarea totala a actiunilor emise (parti sociale):

d) Actiuni rascumparabile – Nu este cazul

e) Actiuni emise în cursul exercitiului financiar – Nu este cazul

f) Obligatiuni emise – Nu este cazul                                                                    Presedinte

                                                                                                                         Mariuca Mihailescu

ASOCIATIA PENTRU EDUCATIE DIGITALA BIGGER PICTURE 
Bucuresti , sector 5 , Ale. Botorani,  Nr. 2, Bl. V80, Ap. 8
 

HOTARAREA ADUNARII GENERALE  – 24.02.2021

Adunarea Generala a membrilor Asociatiei pentru educatie digitala Bigger Picture, compusa din:

  • MIHAILESCU ANCA MARIUCA
  • LUPAESCU ANDRA
  • CALIN DOROTEA RAMONA

S-a intrunit asrazi, 26.03.2020.

Adunarea este statutar constituita si are urmatoarea ordine de zi:

  • Analiza activitatii in exercitiul financiar 2020
  • Aprobarea bilantului pentru anul 2020
  • Aprobarea contului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020

S-a verificat modul de administrare a asociatiei, modul in care administratorii au respectat prevederile contractului si statutului asociatiei, a hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Asociatilor si actelor normative in vigoare , eficienta cu care acestia au gospodarit intreg patrimoniul precum si corectitudinea situatiilor contabile intocmite pentru data de 31.12.2020.

Misiunea de audit statutar-cenzorial s-a efectuat pe baza de sondaje. Conturile semestriale au fost intocmite cu respectarea regulilor si metodelor contabile general admise, sub responsabilitatea conducerii asociatiei. Rezultatele inregistrate de catre asociatie au fost raportate de catre adminstratori in situatiile contabile ale anului 2020.

Operaţiunile s-au înregistrat cronologic si sistematic in evidenta contabila (nedescoperindu-se nici o abatere in acest sens), având la baza documente pentru fiecare fel de cheltuieli, drepturi, obligaţii de plata, evoluţia veniturilor si stabilirea rezultatelor. Rulajele din conturi sunt reflectate corect in balanţele de verificare lunare, efectuându-se in acest sens sondaje pentru fiecare luna din perioada supusa analizei. Sondajele efectuate nu au surprins aspecte de neconcordanta intre evidentele analitice si sintetice.

Întocmirea balantei contabile s-a efectuat cu respectarea normelor metodologice elaborate de M.F.P., referitoare la închiderea conturilor, întocmirea, verificarea si centralizarea bilanţurilor contabile ale asociatiei, precum si cu respectarea prevederilor „Legii contabilităţii” nr. 82/1991 si  “Planului de conturi” utilizat de aceste entitati.

In ceea ce priveşte perioada analizata, menţionam ca ASOCIATIA PENTRU EDUCATIE DIGITALA BIGGER PICTURE a desfăşurat in perioada analizata activitati ale organizatiilor profesionale fara scop lucrativ, a realizat încasări, plaţi si plasamente prin conturile deschise la  bănci, dar si încasări si plaţi prin caseria proprie. Din analiza soldurilor de casa si banca, nu au reieşit diferenţe intre faptic si scriptic.

In urma analizelor efectuate, Adunarea Generala decide:

  • Aproba bilantul pentru exercitiul financiar 2020
  • Aproba contul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2020.

Membri:

MIHAILESCU ANCA MARIUCA

LUPAESCU ANDRA

CALIN DOROTEA RAMONA

ASOCIATIA PENTRU EDUCATIE DIGITALA BIGGER PICTURE 
 Bucuresti , sector 5 , Ale. Botorani,  Nr. 2, Bl. V80, Ap. 8
 

Raport financiar privind gestiunea

ASOCIATIA PENTRU EDUCATIE DIGITALA BIGGER PICTURE”,

 conducerea  evidentei contabile si intocmirea  bilantului la luna Decembrie 2020

S-a verificat modul de administrare a asociatiei, modul in care administratorii au respectat prevederile contractului si statutului asociatiei, a hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Asociatilor si actelor normative in vigoare , eficienta cu care acestia au gospodarit intreg patrimoniul precum si corectitudinea situatiilor contabile intocmite pentru data de 31.12.2020.

Misiunea de audit statutar-cenzorial s-a efectuat pe baza de sondaje. Conturile semestriale au fost intocmite cu respectarea regulilor si metodelor contabile general admise, sub responsabilitatea conducerii asociatiei. Rezultatele inregistrate de catre asociatie au fost raportate de catre adminstratori in situatiile contabile ale lunii decembrie 2019(decizii ale conducerii asociatiei, balante de verificare, si politici contabile) si sunt anexate la prezentul raport.

Operaţiunile s-au înregistrat cronologic si sistematic in evidenta contabila (nedescoperindu-se nici o abatere in acest sens), având la baza documente pentru fiecare fel de cheltuieli, drepturi, obligaţii de plata, evoluţia veniturilor si stabilirea rezultatelor. Rulajele din conturi sunt reflectate corect in balanţele de verificare lunare, efectuându-se in acest sens sondaje pentru fiecare luna din perioada supusa analizei. Sondajele efectuate nu au surprins aspecte de neconcordanta intre evidentele analitice si sintetice.

Întocmirea balantei contabile s-a efectuat cu respectarea normelor metodologice elaborate de M.F.P., referitoare la închiderea conturilor, întocmirea, verificarea si centralizarea bilanţurilor contabile ale asociatiei, precum si cu respectarea prevederilor „Legii contabilităţii” nr. 82/1991 si  “Planului de conturi” utilizat de aceste entitati.

In ceea ce priveşte perioada analizata, menţionam ca ASOCIATIA PENTRU EDUCATIE DIGITALA BIGGER PICTURE a desfăşurat in perioada analizata activitati ale organizatiilor profesionale fara scop lucrativ, a realizat încasări, plaţi si plasamente prin conturile deschise la  bănci, dar si încasări si plaţi prin caseria proprie. Din analiza soldurilor de casa si banca, nu au reieşit diferenţe intre faptic si scriptic.

In fapt, activitatea financiara Asociatiei ASOCIATIA PENTRU EDUCATIE DIGITALA BIGGER PICTURE se prezinta astfel:

S-a inregistrat CAPITAL PROPRIU la infiintare in suma de 200 lei.

S-au desfarurat activitati ocazionale fara scop patrimonial.

V. DIN SUMELE SAU BUNURILE PRIMITE PRIN SPONSORIZARE23,640.00
V. DIN ACTIUNI OCAZIONALE, POTRIVIT STATUTULUI DE ORG.3,700.00
ALTE VENITURI DIN AFSP178,361.00
ALTE V. DIN EXPL.0.54
Total sume clasa 7205,701.54
  • Veniturilie asociatiei s-au realizat din urmatoarele surse:

Raport de activitateCheltuielile Asociatiei s-au efectuat cu respectarea normelor fiscale in vigoare, sumele cheltuite fiind justificate prin documente fiscale, ordine de deplasare si deconturi intocmite la sfarsitul deplasarilor.

Cheltuielile au fost atribuite punctual proiectelor derulate sau aflate in derulare, fapt argumentat de bugetul fiecarui proiect in parte si de raportarile realizate catre finantatori.

Structura cheltuielilor Asociatiei este urmatoarea:

CHELT. PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE891.39
CHELT. CU COLABORATORII12,603.00
CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL30.94
CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE1,067.87
ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI171,169.58
CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI9,312.00
CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA208.00
DONATII SI SUBVENTII ACORDATE10,000.00
Total sume clasa 6205,282.78
Raport de activitate

Conturile de venituri si cheltuieli au fost verificate prin sondaj, constatandu-se inregistrarea corecta si coerenta a activitatii financiare.

Rezultatul financiar la 31 decembrie 2020 este EXCEDENT in suma de 419 lei.

Prezentul raport a fost intocmit in 2 exemplare, astazi 24.02.2021 si certifica corectitudinea inregistrarilor contabile ale ASOCIATIA PENTRU EDUCATIE DIGITALA BIGGER PICTURE pentru perioada ianuarie 2020– decembrie 2020.

            Mariuca Mihailescu – Presedinte

Mai multe articole: